Çuvaşların Dinî İnanışları Üzerine

Özet Çuvaşların geleneksel inanışları Türklerin başka bir dini kabul etmeden önceki Tanrı merkezli inanç sistemi olmuş, bu inanç sisteminde iyi ve kötü ruhlara, yer-su ruhlarına, ölümden sonraki yaşama inanış yer almış, bu inanışların özü eski Türk inanışlarının hemen hemen bütün özelliklerini taşımıştır. Ancak zaman içerisinde inanışlara konu olan varlıkların isimlerinde ve inanışlarda İslam ve Hıristiyanlıkla …

Devamını Oku… ‘Çuvaşların Dinî İnanışları Üzerine’ »

POMAK TÜRKLERİ

Balkanlarda Türk varlığının, ilk olarak Balkanlara M.Ö.2. yüzyılda ulaşan İskit Türklerinin ve Orta Asya’dan batıya göç eden kavimlerin gelişiyle başladığı bilinmektedir.Ardından sırasıyla; Hun Türkleri M.S.4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda,Peçenekler 9. yüzyılda ve Kuman Türkleri 11. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.Batı Trakya’daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında faydalı olmuşlardır. Hatta Balkanlarda konuşulan Slav dilinde “yardımcı” …

Devamını Oku… ‘POMAK TÜRKLERİ’ »

İskit Türklerinde Yazı

Çok geniş bir coğrafyaya yayılan İskitler Ön Asya’ya da giderek orada belirli bir süre kalmışlardır. Gerek Herodotos’un bahsettiği gerekse Sus ve çevresinde bulunmuş olan çivi yazılı metinlere dayanarak Andreas David Mordtmann’ın ileri sürdüğüne göre, onlar bugünkü İran ve hatta Anadolu içlerine kadar olan yerlerde nüfuzlarını hissettirmişlerdir. MÖ VII. yüzyılın başlarında Asur İmparatorluğu sınırına kadar ulaşan …

Devamını Oku… ‘İskit Türklerinde Yazı’ »

KUMAN KİTABINDA TÜRKLER

Pompeji Trogi’nin epimatoru Justinus, İskitlerin özellikle Mısırlılardan daha eski olduğunu şu şekilde belirtti: “Her ne kadar İskitler ve Mısırlılar arasında soyun eskiliği konusunda çok uzun bir çekişme olmuşsa da İskitlerin soyu en eski olmuştur.” Mısırlılar üstün olmalarına rağmen, İskitlerin her zaman daha eski olduğu görüldü. Artık belgelerin bolluğu İskitlerin kolektif adının farklı Türk soylarını içerdiğini açıkça …

Devamını Oku… ‘KUMAN KİTABINDA TÜRKLER’ »

UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI

Çocuk sahibi olunca da “balaçuk saç” diye adlandırılan bir modeli uygular. Örülen uzun saçın bitimine genç kadının sahip olduğu çocuk sayısını ifade eden minik örgüler eklenir. Süs olarak ceviz topuzu da yapılabilir.(1) Saçını bir tane ören hanımlar başkaların gözünde kendine koca arayan kadın olarak görülür ve bu kadına iyi gözle bakılmaz.(2) “Dağ kaplanı Timur lu …

Devamını Oku… ‘UYGURLARDA SAÇ ÖRGÜLERİNİN ANLAMI’ »

İsveç’te Bulunan Balta

İsveç, Gotland’da bulunan ve MÖ 700 – 1200 yılları arasına tarihlendirilen bir balta. Balta üzerinde yer alan tamganın ise İskandinavya – Avrupa genelinde bir benzeri daha yok ve anlamını bilmemekteler. Eğer başlarını kaldırıp Türk Kun yazıtları içinde aramış olsalardı, bunun bir Kun tamgası olduğunu, sadece tekil olarak değil; Türk Kun abecesi içinde de yer aldığını …

Devamını Oku… ‘İsveç’te Bulunan Balta’ »

İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ

Makalemizde izah etmeye çalıştığımız, bu dini inanç ve adetler, bizim için çok ilgi çekici ve bize çok yakındır. Zira, menşeleri Orta Asya olan “İskitler” ile Gôktürkler, Hunlar ve Oğuzlar arasındaki inkar edilemiyen bütün bu benzerlikler, bir tesadüf eseri olmasa gerekir maalesef, batı müelliflerinin hemen hepsi, bu yakın bağları objektif olarak ilimin emrine sunmaktan kaçınarak Orta …

Devamını Oku… ‘İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ’ »

KARAY TÜRKÇESİ

Karayca, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk lehçelerinden biridir. Bugün çok az sayıda konuşuru bulunan Karayca, artık gündelik yaşamda kullanılan bir dil olmaktan çıkmıştır.Karaylar, mensup oldukları dinin de etkisiyle genellikle izole bir hayat sürmüşler ve böylelikle dillerinin özelliklerini uzun süre muhafaza edebilmişlerdir. Kıpçak grubu lehçelerinden biri olup üç ağzı olan Karaycanın yazı dilinin …

Devamını Oku… ‘KARAY TÜRKÇESİ’ »

Oğuz Boyları

Oğuzlar kavmî ve siyasî bir teşekkül için el (il) kelimesini kullanmakta idiler: oğuz eli, akkoyunlu eli, dulkadırlı eli. onların diğer türk kavimlerinin söyledikleri aynı anlamdaki budun sözünü unuttukları anlaşılıyor. bu kelimenin moğolca karşılığı olan ulus sözü deilhanlılar‘ın tesiri ile, ancak doğu anadolu’da türkmenlerce, el kelimesi ile birlikte, kullanılmıştır. karakoyunlu ulusu, boz-ulus, kara-ulus. şimdi biz el yerine umumiyetle arapça’dan aldığımız kavim …

Devamını Oku… ‘Oğuz Boyları’ »

Arkaim 5000 Yıllık Ön Türk Kale Kenti

Tarih öncesi bir orijine dayanmayan bir insan topluluğu düşünülemez. Ne yazık ki biz Türkler batı aleminin tarih ve arkeolojik araştırmalarında, etnik sınıflandırmada kenarda köşede bırakılır ve bir de “barbar” sıfatı ile tanımlanırız. Bozkırlarda prehistorik devirlerden beri devamlılık gösteren ve inkar edilemeyen yakın bağlarla zincirlenen kültürler Türkler’in orijini midir ? Bu suale objektif olarak verilecek cevap şüphesiz …

Devamını Oku… ‘Arkaim 5000 Yıllık Ön Türk Kale Kenti’ »